Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017

Κυριακή της Ορθοδοξίας (᾿Ιω. α´ 44-52)
Τω καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο ᾿Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι.

Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαιδά, εκ της πόλεως ᾿Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ον έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, ᾿Ιησούν τον υιόν του ᾿Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ.
Και είπεν αυτώ Ναθαναήλ· εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· έρχου και ίδε.

Είδεν ο ᾿Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· ίδε αληθώς ᾿Ισραηλίτης, εν ω δόλος ουκ έστι. Λέγει αυτώ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησούς και είπεν αυτώ· προ του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του ᾿Ισραήλ.

᾿Απεκρίθη ᾿Ιησούς και είπεν αυτώ· ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; Μείζω τούτων όψει. Και λέγει αυτώ· ᾿Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ᾿ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο ο ᾿Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει· «῎Ελα μαζί μου». ῾Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαιδά, την πατρίδα του ᾿Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει· «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε· είναι ο ᾿Ιησούς, ο γιός του ᾿Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ».

«Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγεί τίποτα καλό;» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «῎Ελα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος.

῾Ο ᾿Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι’ αυτόν· «Να ένας γνήσιος ᾿Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «᾿Από που με ξέρεις;» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Κι ο ᾿Ιησούς του απάντησε· «Προτού σού πεί ο Φίλιππος να ᾿ρθείς, σε είδα που ήσουν κάτω απ’ τη συκιά».

Τότε ο Ναθαναήλ του είπε· «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του ᾿Ισραήλ». Κι ο ᾿Ιησούς του αποκρίθηκε· «᾿Επειδή σού είπα πως σε είδα κάτω από τη συκιά, γι’ αυτό πιστεύεις; Θα δείς μεγαλύτερα πράγματα απ’ αυτά».

Και του λέει· «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός, και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ᾿Ανθρώπου».

Ο Απόστολος της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr