Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Καλαβρύτων σε Βεροίας: ''Το ερώτημά σας είναι αφελές και βλακώδες''

Του Αιμίλιου Πολυγένη
Άμεση υπήρξε η απάντηση του Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου στην ανοιχτή επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, για τις επιστολές του κ. Αμβροσίου προς τον Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη πρώην Κίτρους κ. Αγαθονίκου.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων απαντά στον Μητροπολίτη Βεροίας μέσω του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr, τονίζοντας ότι η επιστολή αυτή αποτέλεσε το καλύτερο δώρο γι΄ αυτόν, ημέρα της επετείου της εκλογής του το 1978.


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Βερροίας και Ναούσης
Κύριον κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Διά του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Romfea.gr»

13 Οκτωβρίου 2015

Σεβασμιώτατε και αγαπητέ μοι εν Χριστώ Αδελφέ,


Δεν θα μπορούσα να έχω λάβει καλύτερο δώρο στην επέτειο της παρ΄αξίαν εκλογής μου ως Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ήτις –κατ΄άκραν παραχώρησιν της θείας Χάριτος πρός την αναξιότητά μου- εγένετο την 12ην Οκτωβρίου 1978, ήτοι προ τριάκοντα και επτά (37) έτη.

Η προς με «ΑΝΟΙΚΤΗ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» σας συνεπώς δι εμέ ήτο το καλύτερο δώρον! Πως αλλιώς θα ήταν δυνατόν κάποιος να μου αποδείξει, ότι είμαι όλως ανάξιος διά την υψηλήν ταύτην διακονίαν; Βεβαίως την ίδια ώρα τίθεται το ερώτημα: το ύφος της προς με άκρως εξουθενωτικής, υβριστικής κλπ. επιστολής σας αρμόζει άραγε εις ένα Αρχιερέα, έχοντα μάλιστα πολύ ολιγότερα χρόνια εις την Αρχιερωσύνην;

Επιτρέψατέ, λοιπόν, να σας απαντήσω δι΄ολίγων:

1. «ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ» λέγει ο θυμόσοφος Λαός μας! Συνεπώς η εκ τεσσάρων πυκνογραμμένων σελίδων επιστολή σας μόνον απάντησιν δεν αποτελεί! Πολλά βεβαίως εγράψατε, πλην όμως διά το επίμαχον ζήτημα ουδέν απεκρί- θητε! Ο θυμόσοφος Λαός μας λέγει επίσης «απορία ψάλτου, βηξ!» Η επιστολή σας μόνον απάντησιν δεν δίδει στο επίμαχο ερώτημά μου, ήτοι:

"Από της 1ης έως της 11ης Αυγούστου ο Σεβ. κ. Αγαθόνικος εισήχθη και ενοσηλεύθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον της Κατερίνης! Οι φήμες λέγουν, ότι ο Σεβ. κ. Γεώργιος τον επεσκέφθη επ’ ολίγον μόλις την 10ην Αυγούστου. Το ερώτημα είναι: Κατά την διάρκειαν της νοσηλείας του ο Σεβ. Κίτρους πόσες φορές επεσκέφθη τον νοσηλευόμενον και υπό την προστασίαν του τελούντα Μητροπολίτην Αγαθόνικον;»

Σεις, ψευδόμενος δυστυχώς, ενώπιον της Δ.Ι.Σ. εδηλώσατε μεγαλοφώνως και με ύφος ιταμόν, ότι «κάθε μέρα τον επισκεπτόταν», καθ΄ ην ώραν αποδεδειγμένως πλέον ο Σεβ. Κίτρους κ. Γεώργιος την 1ην, την 5ην και την 6ην Αυγούστου απουσίαζεν εκ της Κατερίνης!

Ο Σεβ. κ. Γεώργιος, κατά την πρόσφατον συνάντησίν μας στην Ι.Σ.Ι. με διεβεβαίωσεν, ότι συνεχώς επισκεπτόταν τον ασθενούντα Μητροπολίτην, πλην όμως πολύ αργά το βράδυ, περί την 10.30΄μ.μ. ώραν, και ίσως διά τον λόγον αυτόν δεν εγένετο αντιληπτή η παρουσία του στο Νοσοκομείο.

Ανεξαρτήτως προς το γεγονός, ότι μια τέτοια ώρα, δηλ. περίπου τα μεσάνυκτα, γενικώς ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ για την επίσκεψη των ασθενούντων και νοσηλευομένων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, έθεσα το σχετικόν ερώτημα σε Ιεράρχην της Βορείου Ελλάδος, όστις είχεν επισκεφθή τον κ. Αγαθόνικον εις το Νοσοκομείον, και μου απήντησεν: «εξ όσων γνωρίζω, μέχρι την ημέρα της μεταβάσεώς μου ο Γεώργιος δεν είχε επισκεφθή τον Αγαθόνικον στο Νοσοκομείο».

Ηρώτησα και έτερον Αρχιερέα, εξ εκείνων, οι οποίοι συνδέονται με τον Αγαθόνικον: Η απάντησίς του ήτο: «η αλήθεια στο ζήτημα αυτό είναι φίφτυ-φίφτυ», δηλ. μισή-μισή. , Συνεπώς κατά το ήμισυ έχω δίκηο!

Έπειτα από τα παραπάνω η όλη κατάστασις παραμένει «νεφελώδης»! Η υμετέρα πολυσέλιδος προς με επιστολή σας, και συγχρόνως ασεβεστάτη πολύλογο-υβριστική, μόνον το σημείο αυτό ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ!

Απλώς επιβεβαιώνει την παροιμία: «ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΛΕΤΕ, ΝΑ ΑΓΑΠΙΩΜΑΣΤΕ».

2. Απορώ, Αγαπητέ μου Αδελφέ, γιατί δεν μου απαντά απ΄ευθείας με ένα σημείωμά του ο ίδιος ο θιγόμενος Ιεράρχης και αντ’ αυτού γράφετε εσείς;

Απλώς υποψιάζομαι, διότι δεν ημπορεί να με διαβεβαιώση γραπτώς!


Σεβασμιώτατε,

Για να τελειώνουμε αυτήν την αντιμαχία, βεβαιώστε με «επί τη αρχιερωσύνη» σας, ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος από της 1ης έως και της 11ης Αυγούστου 2015 επεσκέπτετο κάθε μέρα τον ασθενούντα κ. Αγαθόνικο στο Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπως είπατε ενώπιον της Δ.Ι.Σ., και τότε εγώ θα μεταβώ στην Κατερίνη και σε δημόσια εκδήλωση, π.χ. στο τέλος μιάς θ. λειτουργίας, θα φιλήσω τα πόδια του Μητροπολίτου κ. Γεωργίου και θα ζητήσω δημοσίως συγγνώμην διά την αδικίαν, την οποίαν του προξένησα!

«Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»
Με εντιμότητα και την εν Χριστώ αγάπη

Υπηρέτης της αληθείας του Χριστού

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Υ.Γ. Στο αφελές- εάν θα μου επετρέπετο, θα έλεγα, στο βλακώδες- ερώτημά σας «Με ποιό δικαίωμα ερωτάτε...» θα απαντήσω:

1. Με το δικαίωμα των πρεσβείων της Αρχιερωσύνης μου, της ιερωσύνης μου και της ηλικίας μου! Μη παραγνωρίζετε το γεγονός, ότι άγω ήδη το 78ον έτος της ηλικίας μου, αριθμούμαι δε ήδη ως έβδομον (7ον) Μέλος εις τον Κατάλογον των Ιεραρχών, των συγ- κροτούντων την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβ. Κίτρους κ. Γεώργιος αριθμείται ως 74ος !!!!

2. Με το δικαίωμα, που μας παρέχει ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλούμεν δε υμάς, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους....» (Α΄Θεσσαλ. 5, 14).

3. Με το δικαίωμα, που μας παρέχει επίσης ο Σοφός Σολομών: «Έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε. Δίδου σοφώ αφορμήν, και σοφώτερος έσται» (Παροιμ. θ΄, 8).

4. Και για να διαπιστώσετε, που εντάσσετε υμείς τον εαυτόν σας, ο Σοφός Σολομών, γράφει: «Μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε»…...!

5. Τέλος και διά την ελαχιστότητά μου ο Σοφός Σολομών έγραψε: «Ο ελέγχων κακούς λήψεται εαυτώ ατιμίαν, ελέγχων δε τον ασεβή, μωμήσεται εαυτόν» (Παροιμ, θ΄,7).

Ταύτα ως επιστέγασμα! Αποσιωπώ ενταύθα ισχυρόν επιχείρημα, το οποίον επεκαλέσθην εις την 1ην Ανοικτήν επιστολήν μου, διά να μη σκανδαλίζεται περισσότερον ο πιστός Λαός του Θεού. «Γέγονα άφρων...! Υμείς με ηναγκάσατε», ίνα κατά τον Απόστολο Παύλο είπω (Β’ Κορ.ιβ΄, 11).

+ Ο Κ & Αι. Α

Σχετικό άρθρο:
Βεροίας σε Καλαβρύτων: ''Με ποιό δικαίωμα ερωτάτε; Σας όρισε κάποιος ανακριτή;''

Πηγή: romfea.gr

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr