Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Αυγούστου 2017

Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού - Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1-9)
Εν ταίς ημέραις εκείναις, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ᾿ ιδίαν· και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως.

Και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας μετ᾿ αυτού συλλαλούντες.

Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε τω Ιησού· Κύριε, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι· ει θέλεις, ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς, σοι μίαν και Μωσεί μίαν και μίαν Ηλία.

Έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε· και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών και είπεν· εγέρθητε και μη φοβείσθε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ει μη τον Ιησούν μόνον.

Και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων· μηδενί είπητε το όραμα έως ου ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Κατά τις ημέρες εκείνες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπόν του όπως ο ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως.

Και εμφανίσθηκαν εις αυτούς ο Μωϋσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνωμιλούσαν μαζί του.

Τότε ελαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνωμε εδώ. Εάν θέλεις, ας κάνωμεν εδώ τρεις σκηνές, μίαν για σένα, μίαν διά τον Μωϋσήν και μίαν διά τον Ηλίαν».

Ενώ αυτός ακόμη εμιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε». Και όταν άκουσαν οι μαθηταί, έπεσαν με το πρόσωπόν τους εις την γην και εφοβήθηκαν πολύ. Και ο Ιησούς αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβάσθε». Όταν δε εσήκωσαν τα μάτια τους δεν είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν.

Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε, «Μην πήτε σε κανένα το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ των νεκρών».

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr