Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Κυριακή των Αγίων Πάντων

Με βάση το Πάσχα, εορτάζουν 56 ημέρες μετά
Σήμερα, εορτάζουμε, όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, τους Προπάτορες και Πατριάρχες, τους Προφήτες και ιερούς Αποστόλους,
τους Μάρτυρες και τους Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες και Οσιομάρτυρες, τους Όσιους και Δίκαιους και όλες γενικά τις άγιες Γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους Αγίους.

Απολυτίκιον
Ήχος α’. Του λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα του Οσίου Νικοδήμου του ῾Αγιορείτου)
Βλαστούς ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς αγίων Πάντων ευφημήσωμεν πάντες, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς, και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνως ανακράζοντες· δόξα τω στεφανώσαντι υμάς· δόξα τω αγιάσαντι· δόξα τω εν τη γη και ουρανώ υμάς δοξάσαντι.

Έτερον Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον λόγον.
(Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως)
Των αγίων Πάντων οίκος ο πάνσεπτος, ουρανός ως τις άλλος αστράπτει αίθριος, εν μέσω έχων τον Χριστόν, ως περ ήλιον λαμπρόν, την παρθένον Μαριάμ, σελήνην ως πλησιφαή, και κύκλω καθάπερ άστρα, χορούς τε πάντων αγίων, αεί πρεσβεύοντας σωθήναι ημάς.

Κοντάκιον

Ήχος γ΄. Η Παρθένος σήμερον.
Των Αγίων σύμπαντες, των απ’ αιώνος την μνήμην, Προφητών Δικαίων τε, και Αποστόλων Μαρτύρων, άμα τε, συν Ιεράρχαις και τοις Οσίοις, σήμερον, εγκωμισάσωμεν θεοφρόνως, αυτοί γαρ συν τοις Αγγέλοις, ακαταπαύστως, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσι.

Μεγαλυνάριον
Ένδοξοι Απόστολοι του Χριστού, Μάρτυρες Κυρίου, και πανθαύμαστοι Αθληταί, Προφητών ο δήμος, Ιεραρχών Οσίων, ποιήσατε πρεσβείαν, υπέρ ημών προς Θεόν.


Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr