Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Ο Απόστολος της Κυριακής 18 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Ρωμαίους (β΄ 10-16)
Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν, Ιουδαίω τε πρώτον και ῞Ελληνι· ου γαρ εστι προσωποληψία παρά τω Θεώ. Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται· και όσοι εν νόμω ήμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.
Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ, αλλ᾿ οι ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται.

Όταν γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα φύσει τα του νόμου ποιή, ούτοι νόμον μη έχοντες εαυτοίς εισι νόμος, οίτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτόν εν ταίς καρδίαις αυτών, συμμαρτυρούσης αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων η και απολογουμένων. Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου διά Ιησού Χριστού.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη διά τον καθένα που κάνει το καλόν, διά τον Ιουδαίον πρώτα και επίσης διά τον Έλληνα, διότι ο Θεός δεν μεροληπτεί. Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμον, χωρίς τον νόμον και θα απολεσθούν, και όσοι αμάρτησαν ενώ ήσαν υπό τον νόμον θα κριθούν με τον νόμον. Διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούουν τον νόμον, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμον θα κηρυχθούν δίκαιοι.

Όταν οι εθνικοί που δεν έχουν τον νόμον, εφαρμόζουν τας διατάξεις του νόμου εκ φύσεως, τότε, αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτόν τους διά νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργον που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένον στις καρδιές τους, συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησίς των, και αι σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν η και απολογούνται, όπως θα φανή την ημέραν, όταν, σύμφωνα με το ευαγγέλιόν μου, ο Θεός θα κρίνη τα κρυφά των ανθρώπων διά του Ιησού Χριστού.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Ιουνίου 2017

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr