Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Ο Απόστολος της Κυριακής 30 Απριλίου 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πράξεις Αποστόλων (στ΄ 1 - 7)
Πληθυνόντων των μαθητών εγένετο γογγυσμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή αι χήραι αυτών.
Προσκαλεσάμενοι δε οι δώδεκα το πλήθος των μαθητών είπον· ουκ αρεστόν εστιν ημάς καταλείψαντας τον λόγον του Θεού διακονείν τραπέζαις.
Επισκέψασθε ούν, αδελφοί, άνδρας εξ υμών μαρτυρουμένους επτά, πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας, ούς καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης· ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν.

Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους· και εξελέξαντο Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχορον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, ούς έστησαν ενώπιον των αποστόλων, και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοίς τας χείρας.

Και ο λόγος του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολύς τε όχλος των Ιουδαίων υπήκουον τη πίστει.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Καθώς οι μαθηταί επληθύνοντο, άρχισαν παράπονα των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, διότι παρημελούντο αι χήραι των κατά την καθημερινήν διανομήν.

Τότε οι δώδεκα προσκάλεσαν όλον το σώμα των μαθητών και είπαν, «Δεν είναι σωστό να αφήσωμεν εμείς τον λόγον του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Αναζητήσατε λοιπόν, αδελφοί, επτά άνδρας μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης, πλήρεις από Άγιον Πνεύμα και σοφίαν, τους οποίους θα τοποθετήσωμεν εις το έργο αυτό, εμείς δε θα αφοσιωθούμε εις την προσευχήν και εις την υπηρεσίαν του λόγου».

Αυτά που είπαν, άρεσαν σ’ όλους και εδιάλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτον πίστιν και Πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον, τον Πρόχορον, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ο οποίος ήτο προσήλυτος από την Αντιόχειαν. Αυτούς έφεραν ενώπιον των αποστόλων οι οποίοι προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω τους τα χέρια.

Και ο λόγος του Θεού διεδίδετο, ο αριθμός των μαθητών εις την Ιερουσαλήμ ηύξανε πάρα πολύ και πολλοί από τους ιερείς υπήκουαν εις την πίστιν.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Απριλίου 2017 

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr