Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ποιός είσαι Κύριε;

Ποιός είσαι Κύριε;
*Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ' έξει το φως της ζωής.(Ιωαν.η,12)

*Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού. ει εγνώκειτέ με, και τον πατέρα μου εγνώκειτε αν. και απ' άρτι γινώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν.(Ιωαν.ιδ,6-7)

*Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός. ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων·(Ιωάν.ι,11)

*Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή.ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται· και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. πιστεύεις τούτο(Ιωαν.ια,25-26)

*Εγώ ειμι η θύρα· δι' εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει(Ιωάν.ι,9)

*Εγώ ειμι η άμπελος, υμείς τα κλήματα. ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν(Ιωάν.ιε,5)

*'Αρατε τον ζυγόν μου εφ᾿ υμάς και μάθετε απ᾿ εμού, ότι πράός ειμι και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς υμών·(Ματθ.ια-29-30)

*Ελεγε δε προς πάντας· ει τις θέλει οπίσω μου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ᾿ ημέραν και ακολουθείτω μοι.  ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ος δ᾿ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος σώσει αυτήν. (Λουκ.θ,23-24)

*Αυτός γαρ ο πατήρ φιλεί υμάς, ότι υμείς εμέ πεφιλήκατε, και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον.(Ιωάν.ιστ,27)

proskynitis.blogspot.gr

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr