Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της εορτής των Αγίων Θεοφανείων - 6 Ιανουαρίου

Κατά Ματθαίον (γ΄ 13-17)
Τω καιρώ εκείνω, παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ᾿ αυτού. Ο δε ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι, και συ έρχη προς με;

Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· άφες άρτι· ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην· τότε αφίησιν αυτόν· και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ᾿ αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην για να βαπτισθή από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε και έλεγε, «Εγώ έχω ανάγκην να βαπτισθώ από σένα και συ έρχεσαι σ’ εμένα;».

Ο Ιησούς του απεκρίθη, «Άφησε αυτά επί του παρόντος, διότι έτσι είναι πρέπον σ’ εμάς, να εκτελέσωμεν κάθε εντολήν». Τότε ο Ιωάννης δεν του έφερε αντίρρησιν. Όταν ο Ιησούς εβαπτίσθηκε, αμέσως ανέβηκε από το νερό και ιδού, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνη σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. Και φωνή από τους ουρανούς έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι».

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr