Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ο Απόστολος της εορτής των Αγίων Θεοφανείων - 6 Ιανουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Προς Τίτον (β΄ 11-14, γ΄4-7)
Τέκνον Τίτε, επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις, παιδεύουσα ημάς ίνα αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν...
εν τω νυν αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ίνα λυτρώσηται ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίση εαυτώ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλών έργων.

Τότε δε η χρηστότης και η φιλανθρωπία επεφάνη του σωτήρος ημών Θεού, ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη ων εποιήσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεεν εφ' ημάς πλουσίως διά Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τέκνον Τίτε, εμφανίσθηκε η χάρις του Θεού, η οποία σώζει όλους τους ανθρώπους, και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζούμε εις τον παρόντα κόσμον με εγκράτειαν, δικαιοσύνην και ευσέβειαν, αναμένοντες την ευλογημένην ελπίδα μας και την εμφάνισιν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρός μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του για μας, για να μας λυτρώση από κάθε ανομίαν και καθαρίση διά τον εαυτόν του ένα λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.

Αλλ’ όταν εμφανίσθηκε η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρός μας Θεού, μας έσωσε, όχι από έργα δικαιοσύνης, τα οποία εκάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, διά του λουτρού της αναγεννήσεως και της ανακαινίσεως υπό του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχυσε σ’ εμάς πλούσια διά του Ιησού Χριστού του Σωτήρός μας, ώστε, δικαιωμένοι με την χάριν εκείνου να γίνωμεν, σύμφωνα με την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιωνίου ζωής.

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr