Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017

ΙΒ´ Λουκά - (Λουκ. ιζ´ 12-19)
Τω καιρώ εκείνω, εισερχομένου του ᾿Ιησού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες· ᾿Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ιδών είπεν αυτοίς· Πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι.
Και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν. Εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ· και αυτός ην Σαμαρείτης.

᾿Αποκριθείς δε ο ᾿Ιησούς είπεν· Ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα που; ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος; Και είπεν αυτώ· ᾿Αναστάς πορεύου· η πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, καθώς έμπαινε ο ᾿Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί· στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν δυνατά· «᾿Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας!» Βλέποντάς τους εκείνος τους είπε· «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς».

Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. ῞Ενας απ’ αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του ᾿Ιησού και τον ευχαριστούσε. Κι αυτός ήταν Σαμαρείτης.

Τότε ο ᾿Ιησούς είπε· «Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά που είναι; Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει τον Θεό παρά μόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής;» Και σ’ αυτόν είπε· «Σήκω και πήγαινε στο καλό· η πίστη σου σε έσωσε».

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr