Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Ο Απόστολος της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Προς Κολοσσαείς (γ΄ 4-11)
Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη. Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν...
και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι' α έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, εν οις και υμείς περιεπατήσατέ ποτε, ότε εζήτε εν αυτοίς· νυνί δε απόθεσθε και υμείς τα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματος υμών· μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταίς πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι τον νέον τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν, όπου ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσι Χριστός.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθή, τότε και σείς θα φανερωθήτε μαζί του δοξασμένοι. Νεκρώσατε λοιπόν ο,τι γήινον είναι μέσα σας, δηλαδή την πορνείαν, την ακαθαρσίαν, το πάθος, την κακήν επιθυμίαν και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρεία, ένεκα των οποίων έρχεται η οργή του Θεού επάνω εις τους απειθείς ανθρώπους.

Αυτά ακολουθούσατε και σείς κάποτε, όταν εζούσατε αυτήν την ζωήν. Αλλά τώρα αποβάλατε και σείς όλα αυτά, την οργήν, τον θυμόν, την κακίαν, την δυσφήμησιν, την αισχρολογίαν του στόματος. Μην λέτε ψέμματα ο ένας εις τον άλλον, αφού έχετε αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπον με τας πράξεις του, και έχετε ενδυθή τον νέον, ο οποίος ανανεούται εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του Δημιουργού του.

Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα και εις πάντας.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr